Közadatkereső

Közérdekű adatok:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

3. Gazdálkodási adatok

2. TEVÉKENYSÉGRE, MÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabály lista 
SZMSZ – Osli Község Önkormányzata, valamint szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzata   
SZMSZ – Osli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata    
Adatvédelmi szabályzat   


2. - …..

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Önként vállalt feladatok (SZMSZ 1. sz. melléklete)


II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
Általános illeték: 3.000 Ft, a különös eljárásra vonatkozó illetékek meghatározása az illetéktörvényben 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvetõ eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idõ:

Osli Közös Önkormányzati Hivatal                                             9354 Osli Fő utca 9.
Osli Közös Önkormányzati Hivatal Höveji Kirendeltség            9361 Hövej Fő u. 52.           (96) 255-196
Osli Közös Önkormányzati Hivatal Veszkényi Kirendeltség      9352 Veszkény Fő u. 63.     (96) 252-306

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidõ:
Minden munkanap

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:

III. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésbõl finanszírozott közszolgáltaások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendje, valamint díjak és az abból adott kedvezmények mértéke:

·                         Ívóvíz, szennyvízelvezetés

·                         Temetõk és temetkezési tevékenység

·                         Közterület tisztántartásával és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

·                         Hirdetmények elhelyezése

·                         Közterület rendeltetéstõl eltérõ célú használata

·                         Közoktatás

·                         Egészségügyi ellátás

·                         Szociális ellátás

·                         Közmûvelõdés

·                         Rendvédelem

 

IV. A szerv nyilvántartásai

Üzletek nyilvántartásai:
Telepengedélyek nyilvántartásai:


V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:

A nyilvános kiadványok témája turisztikai jellegûek, amelyek Osli nevezetességeit, földrajzi adottságait, idegenforgalmi vonzerejét mutatják be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendõ költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:

A nyilvános kiadványok ingyenesek.

További megvásárolható helyi és helytörténeti kiadványok.


VI. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje:
A képviselõ-testület, illetve bizottságai elé kerülõ elõterjesztéseket az ügyintézõk készítik elõ a jegyzõ koordinálásával. Az elõterjesztés a jegyzõnek kerül bemutatásra, aki kijelöli azokat a személyeket, akiknek az ellenõrzése még szükséges az elõterjesztés véglegesítéséhez. Az elõterjesztés a jegyzõ és a polgármester jóváhagyását követõen kerülhet a képviselõ-testület, illetve a bizottságok elé. 

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közremûködés (véleményezés) módja:
A lakosság nagy részét érintõ rendeletek tervezete lakossági megvitatásra, véleményezésre kerül, amennyiben az SZMSZ-ben meghatározott személyek azt kezdeményezik. A jogszabályok által elõírt elõzetes vélemények bekéréséért a rendeletet elõkészítõ ügyintézõ felelõs. A képviselõ-testületi döntések lakosságot érintõ része lakossági fórumon is megvitatásra kerül, amennyiben azt a polgármester indokoltnak látja.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:
Az Mötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint. A testület döntéseit általában egyszerû szótöbbséggel hozza. Minõsített többség az Ötv-ben és az SZMSZ-ben meghatározott esetekben szükséges. 

A testületi szerv ülésének helye: 9354 Osli, Fõ utca 9.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje:  

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje: 

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje:
Zárt ülések kivételével bárki részt vehet a testületi üléseken.

A testületi szerv üléseinek napirendje:  

A testületi szerv döntéseinek felsorolása: 
    Képviselõ-testületi határozatok: 
    Képviselõ-testületi rendeletek:
http://www.osli.hu/rendeletek.php

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: 
    Képviselõ-testületi határozatok: 
    Képviselõ-testületi rendeletek: 
http://www.osli.hu/rendeletek.php


2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma: 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai: 

4. Az Infotv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától:

7. Összefoglaló a vélemények észrevéleleirõl, és az észrevételek elutasításának indokairól


VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: 


IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:


X. Közérdekû adatok igénylése

Igénybejelentés szóban vagy írásban történhet: 
A közérdekû adatok megismerhetõségérõl a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester dönt, a jegyzõ hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyzõ dönt.

Közérdekû adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

Adatvédelmi szabályzat


XI. Közzétételi listák

1. Szervezeti, szemémélyzeti adatok
    1.1 Kapcsolatok, szervezet, vezetõk
    1.2 A felügyelt költségvetési szervek
    1.3 Gazdálkodó szervezetek
    1.4 Közalapítványok
    1.5 Lapok
    1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
    1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
    3.1 A mûködés törvényessége, ellnõrzések
    3.2 Költségvetések, beszámolók
    3.3 Mûködés